Türk Nöropsikiyatri Derneği Tüzüğü

Derneğin adı ve merkezi :
Madde 1: Derneğin adı “TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ” olup, merkezi İstanbul'dadır.

Amaç
Madde 2: Derneğin amacı, Ruh Sağlığı ve Nörolojik Bilimler alanında çalışmalar yapmak, bilimsel faaliyetlerde bulunmak, toplumun ruh sağlığı alanında bilinçlenmesini ve ruh sağlığı hizmetlerini geliştirecek ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yapmaktır

Madde 3 : Dernek bilimsel faaliyetlerini; aylık bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, bilimsel kongreler düzenlemek, basılı ve sözlü basın yoluyla fikirlerini açıklamak, dergi, broşür, kitap yayınlamak gibi aktivitelerle yürütür.

Derneğin Kurucuları :
Madde 4 :“TABABETİ AKLİYE VE ASABİYE CEMİYETİ” adı ile İstanbul'da 1914 yılında (7.12.1330) kurulan ve daha sonra adı “TÜRK NÖROPSİKİYATRİ CEMİYETİ” olarak değiştirilen derneğin kurucuları şunlardır:
Raşit Tahsin Bey: Tıp Fakültesi Seririyatı Akliye ve Asabiye Muallimi ve Cemiyeti Tıbbiye-i Osmaniye ve Meclisi Aliyi Sıhhi Azasından,
Mazhar Osman Bey: Haseki Mecanin Müşahadehanesi Sertabibi ve Haydarpaşa Hastahanesi Tabibi Mütehassısı.
Vasfi Bey: Tıp Fakültesi Tıp Kanunu Muallim Muavini ve Meclisi Aliyi Sıhhi Azasından,
Galip Ata Bey: Haseki Nisa Hastanesi Sertabip Muavini ve Emrazı Asabiye Mütehassıslarından,
Zilanakis Bey: Rum İspetelyas Emrazı Akliye Hastanesi Mütehassısı,
Avni Bey: Bimarhane Sertabibi ve Meclisi Aliyi Sıhhi Azasından,
Ali Muhlis Bey: Bimarhane Sertabip Muavini
Niyazi Bey: Bimarhane Ettibasından,
Lütfi Bey: Bimarhane Ettibasından,
Tahir Bey: Bimarhane Tabip Muavini,
Şuayip Bey: Gümüşsuyu Hastanesi Ettibasından ve Emrakı Akliye Mütehassıslarından,
Nuri Bekir Bey: Darüşşefaka Tabibi ve Emrazı Asabiye Mütehassıslarından.

Üyelik
Madde 5- Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Derneğin amaç ve ilkeleri ile ilgili olup derneğe üye olmak isteyenler, iki asıl üyenin teklifi ile Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu, üye adayının durumunu kanun ve tüzüğe uygun bulursa kendisini asıl üyeliğe kabul eder. Bu işlemin bir ay içinde sonuçlandırılması zorunludur

Madde6- Derneğin amacına veya çalışmalarına büyük hizmetleri veya katkıları bulunan gerçek kişiler, Yönetim Kurulunun veya dört asıl üyenin teklifi üzerine Genel Kurul Kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilirler. Fahri üyelerden aidat alınmaz, seçme ve seçilme hakları yoktur
Madde 7- Her üye yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurup üyelikten ayrılma talebinde bulunabilir.

Madde 8- Bir üyenin, Dernekler Kanununa göre, derneklere üye olma hakkını kaybettiğinin saptanması halinde o üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Madde 9-
Meslek etiği kurallarına aykırı davranışlarda bulunan veya bu kurallara aykırı bir şekilde mesleğini icra eden üyeler, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılır

Genel Kurul:
Madde 10- Genel Kurul dernek asıl üyelerinden oluşur. Her üyenin bir oyu vardır. Fahri üyeler, oylamalara katılmaksızın, genel kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

Madde 11- Genel Kurulun olağan toplantısı iki yılda bir Ocak ayında yapılır.

Madde 12- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun gerek görmesi veya Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sadece davet gündemi görüşülür.

Madde 13- Genel Kurula davet, Yönetim Kurulunca en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle yapılır.

Madde 14- Genel Kurulun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde en geç on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, gelen üyelerle yetinilir. Ancak toplantıya katılan üyelerin sayısının yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olmaması gereklidir. Asıl üyeler, Genel Kurula Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adların karşılığını imzalayarak katılırlar. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yalnızca tüzük değişikliği ve derneğin feshi için üçte iki çoğunluk gerekir.

Madde 15- Genel Kurul toplantısı açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile başkan vekili ve sekreterler seçilir. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır

Madde 16- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri.
a) Dernek organlarını seçmek
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurul’unun ibra edilmesi.
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut olanların satılması konusunda Yönetim Kurul’una yetki vermek.
f) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
g) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasına ya da ayrılmasına karar vermek
h) Önerilen onursal üyeliğe karar vermek
i) İtiraz durumunda üyelikten çıkarılmaya karar vermek
j) Derneği feshetmek
k) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmek

Madde 17 - Genel Kurul derneğin en yüksek karar organıdır. Kanunların ve tüzüğün kendisine verdiği bütün yetkileri kullanır.

Madde 18 -
Genel Kurulda gündem maddeleri görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda birinin yazılı olarak görüşülmesini istedikleri konunun gündeme alınması zorunludur.

Yönetim Kurulu:
Madde 19-

  1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

Oylamada alınan oy sıralamasına göre ilk 7 kişi asıl, ikinci 7 kişi yedek olarak belirlenir.

  1. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır.


Madde 20 - Yönetim Kurulu derneğin Genel Kuruldan sonraki yetkili karar ve icra organıdır. Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır, ancak iki toplantı arasındaki süre altmış günü hiç bir şekilde aşamaz. Üst üste 3 yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu , Başkanın daveti ile her zaman toplanabilir.

Madde 21 - Yönetim Kurulu seçimini takip eden üç gün içinde toplanarak aşağıda gösterildiği gibi iş bölümü yapar.
• Başkan: Derneği resmi makamlara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, bilimsel toplantıları, panel ve konferansları yönetmek. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
• İkinci Başkan: Başkan bulunmadığı hallerde Başkanın görevlerini yerine getirmek.
• Genel Sekreter: Derneğin yazışmalarını yönetmek, bilimsel toplantıları düzenlemek veya düzenletmek, toplantı tutanaklarının düzenli tutulmasını sağlamak, başkan ve ikinci başkanın her ikisinin de bulunmadığı hallerde Başkanın görevlerini yerine getirmek.
• Sayman Üye: Derneğin mali işlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak, derneğin acil ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan fazlasını bir bankaya yatırmak ( Bu hesaptan para sayman üye ile Başkan veya ikinci başkan veya genel sekreterin ikili imzası ile çekilebilir).
• Üyeler: Kendilerine verilen görevleri yürütmek, bilimsel toplantıların tutanaklartını tutmak veya tutulmasını sağlamak, Genel Sekretere ve Sayman Üyeye yardımda bulunmak.

Madde 22- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için bütün kararları almak ve çalışmalar yapmak”
b) Genel Kurulca alınan kararları yerine getirmek,
c) Yönetim Kurulu üyelerine verilen veya Bilimsel Çalışma Grupları (Seksiyonları)nın görevlerinin yapılmasını takip etmek,
d) Kanunların ve tüzüğün verdiği yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu :
Madde 23- Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen üç üyeden kurulur. Ayrıca üç yedek üye seçilir.

Madde 24- Denetleme Kurulu, en az yılda bir derneğin hesaplarını ve her türlü yazışmaları ile faaliyetlerini inceleyerek sonucunu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Kurul toplandığında da ayrıca bir rapor sunulur.

Madde 25 - Denetleme Kurulu, Dernekler Kanunu ve diğer kanunlar ile dernek tüzüğünün verdiği yetkileri kullanır.

Yayın Organı :
Madde 26 - Derneğin “NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ” adında bilimsel bir yayın organı, “NÖROPSİKİYATRİ BÜLTENİ” adında bir haberleşme amaçlı yayın organı vardır. Yayın organlarının sahibi, Dernek tüzel kişiliği adına Dernek Başkanıdır. Yazı İşleri Müdürleri, Yönetim Kurulunca dernek üyeleri arasından seçilir. Yayın organlarının yayımlanması ile ilgili ilke ve kurallar Yönetim Kurulunca saptanır ve gerek duyulduğunda yönerge ile belirlenir.


Çalışma Grupları :
Madde 27- Yönetim Kurulunun sorumluluğu altında çalışmak üzere derneğin amacı dahilindeki bilim dalları için BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI (SEKSİYONLAR) kurulabilir. Bu gruplar, Yönetim kurulunca görevlendirilen 3-5 üyeden oluşurlar, yönetim kuruluna karşı sorumludurlar, üçüncü kişilere karşı yetki ve sorumlulukları yoktur.

Şube ve Federatif ilişkiler :
Madde 28- Derneğin şubesi yoktur. Yurt içindeki benzeri kuruluşlarla federasyonlara katılabilmesi Genel Kurul kararına bağlıdır. Faaliyet alanını ilgilendiren Yurt dışındaki bilimsel kuruluşlarla ilişkilerde Dernekler kanunundaki hükümlere göre hareket edilir.

Gelir ve Giderleri :
Madde 29-
a) Üyelerden yıllık olarak alınacak aidat 40 TL
b) Bağış ve yardımlar
c) Dernek yayınlarından sağlanan gelirler
d) Kongre, konferans, kurs ve benzeri bilimsel toplantılar ile balo, kermes gibi sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler

Madde 30- Dernek faaliyetleri karşılığı oluşan gelir ve giderlerin yönetimi için Yönetim Kurulu kararıyla İktisadi İşletme kurulabilir.
Aidat ve bağışlar alındı belgesi ile toplanır ve giderler gider makbuzu ile yapılır. Bu evrak özel kanunlarında ayrı bir süre belirtilmemişse beş yıl saklanır.
İktisadi işletme kurulmuşsa belgeler Maliye Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre tutulur ve saklanır.

Defterler :
Madde 31-
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda sonraki hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
İktisadi İşletme kurulmuşsa bunun gerektirdiği defterler tutulur.
Dernek tarafından aşağıda sayılan defterler tutulur. Bu defterlerin noter ya da il dernekler müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş olmaları gereklidir:
a)Üye kayıt defteri
b) Yönetim Kurulu karar defteri
c)Evrak kayıt defteri
d) İşletme hesabı defteri
e) Demirbaş defteri
f) Alındı belgesi kayıt defteri” şeklinde

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 32- Yönetim Kurulu derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gereksinim duyulduğunda borçlanma kararı alabilir. Borçlanma nakit ya da kredili mal veya hizmet alımı biçiminde olabilir ancak derneğin gelir kaynaklarını aşacak ya da derneği ödeme güçlüğüne düşürecek tür ya da miktarda olamaz.

Bilimsel Toplantı Düzenleme
Madde 33- Yönetim Kurulu derneğin amaçları doğrultusunda bilimsel ya da mesleki toplantı düzenlemeye ya da başka bilimsel-mesleki derneklerle ortak toplantılar düzenlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantı düzenleme ile ilgili ayrıntıları bir yönetmelikle düzenler.

Danışma Kurulu
Madde 34- Derneğin önceki Yönetim ve /veya Denetim Kurullarında görev yapmış üyeleri, Nöropsikiyatri Arşivi eski editörleri arasında gönüllü olanlardan bir Danışma Kurulu oluşturulur.
a) Danışma Kurulu en az yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı ve başkanlığı ile toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu ile ortak toplantı yapılabilir.
b) Kurulun veya üyelerinin danışma ve görevlendirme dışında hiçbir yönetsel yetkisi yoktur. Kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.
c) Kurul, Yönetim Kurulu’nun gereksinim duyduğu konularda danışmanlık eder ya da kurul üyeleri Yönetim Kurulu’nca kişisel olarak da derneğin bazı işlerinde görevlendirilebilir.

Tüzük Değişikliği :
Madde 35- Dernek tüzüğünde değişiklik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca yapılabilir. Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için önceden üyelere gönderilen davetiyelerde belirtilen gündemde konunun bulunması gerekir. Tüzük değişikliği teklifi, tüzüğün 18 nci maddesinin 2 nci cümlesine göre gündeme dahil edilemez.

Derneğin feshi :
Madde 36 - Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu konunun görüşüleceği Genel Kurul toplantısına üyelerin üçte ikisinin katılması zorunludur. Fesih için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı yeterlidir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıda fesih kararı alınabilmesi için toplantıya katılanların üçte ikisinin olumlu oyu gerekir.
Derneğin feshine karar verilmesi halinde, Derneğin parası ve mal varlığı İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı'na intikal eder.

İç denetim :
Madde 37 - Derneğin iç denetimi kural olarak Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Bununla beraber aidat borçlarını tamamen ödemiş bulunmak kaydıyla, her üyenin dernek işlemleri hakkında görüşlerini, önerilerini veya şikayetlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmeye hakkı vardır. Başvuru üzerine Yönetim Kurulu gerekli incelemeyi yaparak sonucunu yazılı olarak ilgili üyeye bildirir.

Madde 38- Bu tüzükte açık olmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu konulara atfen çıkarılmış Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 39- Bu tüzük 39 Maddeden ibarettir.